Naše agentura se zaměřuje na

Agentura LIAN Přihláška on-line Ověření Vaší přihlášky Přihlášky ke stažení v PDF

Otázky a odpovědi

 


Otázka:

 • Co je webová aplikace INSTATONLINE?

Odpověď:

Webová aplikace INSTATONLINE je aplikace celní správy sloužící k pořizování hlášení a to buď přímým zápisem nebo importem dat a jejich následnému odeslání Celní správě ČR.

Aplikace INSTATONLINE je zdarma a je poskytována Celní správou ČR.


Otázka:

 • Je třeba provádět opravu hlášení při vystavení dobropisu?

Odpověď:

Ano - při vystavení dobropisu (pokud hodnota zboží není zcela dobropisována), poskytnutí skonta, rabatu a podobné dodatečné změny ceny přijatého nebo odeslaného zboží, je třeba údaj uvedený ve výkazu pro Intrastat následně opravit. To samozřejmě s přihlédnutím k povolené toleranci (5% z celkové fakturované hodnoty v měsíčním výkazu. Dále 5% množství a 5 % z hmotnosti pro jednotlivé typy MJ. Ne po 12. pracovním dnu měsíce července roku následujícího po roce, za který je oprava prováděna).

V případě reklamace spojené se změnou množství zboží se oprava původního hlášení neprovádí v případě, že je zboží dobropisováno zcela..


Otázka:

 • Jaký použít kurz?

Odpověď:

Zpravodajská jednotka si zvolí, zda bude vykazovat data Intrastatu za referenční období, ve kterém:

se uskutečnilo zdanitelné plnění související s pořízením zboží z jiného členského státu EU nebo dodáním do jiného členského státu EU,

nebo došlo k fyzickému pohybu zboží souvisejícího s jeho odesláním či přijetím.

Závisí zcela na úvaze zpravodajské jednotky, jakým z výše uvedených způsobů bude vykazovat údaje o zboží do Intrastatu (zda podle DPH nebo podle reálného pohybu). Nicméně, doporučujeme, aby se zvolený způsob vykazování zboží dodržoval a nekombinoval s tím druhým.

Pro přepočet cizí měny na českou korunu zpravodajská jednotka vždy použije kurz, který používá jako plátce DPH pro referenční období, ve kterém předmětné zboží vykáže v Intrastatu a to buď kurz z okamžiku odeslání/přijetí zboží nebo kurz z okamžiku vzniku povinnosti přiznat zboží k DPH (uskutečnění zdanitelného plnění), a to podle zvoleného principu vykazování zboží v Intrastatu.

Pokud se některá přijetí nebo odeslání zboží do Přiznání k DPH neuvádějí, použije se pro ně také kurz používaný plátcem DPH v referenčním období reálného pohybu předmětného zboží. Tímto obdobím může být jen kalendářní měsíc jeho přijetí nebo odeslání. To platí například pro:

- přijetí nebo odeslání zboží za účelem zpracování podle smlouvy, kdy se zboží nestává majetkem zpravodajské jednotky,

- zboží dodané nebo odeslané zdarma,

- vracení zboží,

- dodání nebo přijetí zboží na/z konsignačního skladu.

Příklady:

1) Zpravodajská jednotka vykazuje zboží do výkazu Intrastat podle reálného fyzického pohybu. Kurz pro účetnictví používá denní. Jaký máme použít kurz DPH pro přepočet na české koruny, když např. přijmeme zboží v říjnu, provedeme příjem na sklad a fakturu obdržíme během měsíce listopadu nebo dokonce až v měsíci prosinci? Jak máme postupovat?

Pokud Vaše firma vykazuje podle principu fyzického pohybu zboží, použijete kurz platný v den fyzického přijetí zboží.

2) Zpravodajská jednotka vykazuje zboží do výkazu Intrastat podle reálného fyzického pohybu. Kurz pro účetnictví používá denní. Jaký máme použít kurz DPH pro přepočet na české koruny, když první fakturu za něj zaplatíme v lednu, další v květnu a zboží přijmeme až v říjnu?

Pokud Vaše firma vykazuje podle principu fyzického pohybu zboží, použijete kurz platný v den fyzického přijetí zboží.

3) Zpravodajská jednotka vykazuje zboží do výkazu Intrastatu podle DPH. Kurz pro účetnictví používá denní. Jaký kurz má použít, když zboží fyzicky obdrží 15. října, ale fakturu už 10. září?

Pokud zpravodajská jednotka vykazuje podle DPH, pro přepočet fakturované hodnoty použije kurz DPH ze dne zdanitelného plnění, tzn. ze dne 10. září.

4) Zpravodajská jednotka vykazuje zboží do výkazu Intrastatu podle DPH. Kurz pro účetnictví používá denní. Jaký kurz DPH má použít - ze dne fyzického přijetí nebo ze dne zdanitelného plnění?

Pokud zpravodajská jednotka vykazuje podle DPH, pro přepočet fakturované hodnoty použije kurz DPH ze dne zdanitelného plnění.

Čerpáno ze stránek ČSÚ!!! (poznámka autora: mírně v rozporu s předpisy. Bude vysvětleno v rámci seminářů.)


Otázka:

 • Kde najít informace o tom, do kdy se musíme pro INTRASTAT zaregistrovat..a jakým způsobem?

Odpověď:

Povinnost se registrovat je stanovena zákonem č. 242/2016 Sb. Celní zákon v § 57 odst. 2. Musíte se zaregistrovat nejpozději do termínu, který je stanoven dle Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 244/2016 Sb. pro první předání hlášení INTRASTATu.

Pro registraci slouží formulář na stránkách celní správy: PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI/OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ

Je třeba použít formulář na internetové stránce - Změnový formulář CS


Otázka:

 • Jaký kód uvádět do země původu, když nám zahraniční partner odmítá tuto informaci sdělit a na faktuře uvádí preferenční větu, ve které je uvedeno, že zboží má původ v EU

Odpověď:

V tomto případě uvádějte stejný kód jako má země odeslání.


Otázka:

 • Bude nutné dávat na faktury prohlášení o původu zboží (ta veta co se dává, když je hodnota exportu méně jak 6.000 EUR)?

Odpověď:

Nelze jednoznačně odpovědět, v obchodních kontraktech a smlouvách by měly existovat ujednání, že zboží dodávané v rámci vnitrounijního obchodu je evropské (původ EU, nebo procleno kdekoli v EU.


Otázka:

 • Jak bude fungovat INTRASTAT v případě nákupu v členské zemi EU (např. Francie) a prodeje v jiné zemi mimo EU (např. Rusko) – bez transferu přes území ČR? Co je pro účely INTRASTATU nutné sledovat?

Odpověď:

Co se týká konkrétně přeprodeje do Ruska tak předají INTRASTAT v Německu !!!! protože budou mít fakturu mezi FR DIČem a DE DIČem. V Německu zaplatí DPH a po vývozu do Ruska budou nárokovat vrácení DPH na základě vývozního JCD (oproti třístrannému vnitrounijnímu obchodu).


Nutná je daňová registrace ve státě přeprodeje (český subjekt bude mít DIČ ve Francii a bude se muset řídit daňovými předpisy v této zemi. (jeho pobočka samozřejmě) Z Francie pak vystaví pouze vývozní JCD a při přepravě do Ruska ještě Carnet TIR protože jinak se tam nedostane – T 1 není možné.


Otázka:

 • Jaká případná další hlášení či přiznání budeme muset "vyrábět" nad rámec DPH a INTRASTATU - údajně je předepsáno nějaké další (jiné) hlášení na FÚ?

Odpověď:

V zákoně o DPH je souhrnné hlášení obchodů v rámci EU. Dá se předpokládat, že tato hlášení budou společně porovnávána.


Otázka:

 • Jak je možno agendu INTRASTATU pro nás vést?

Odpověď:

INTRASTAT je možno vést také prostřednictvím společnosti Agentura LIAN jako přímého zástupce na základě mandátní smlouvy uzavřené s naší společností.


Otázka:

 • Jak se firma dozví, že se jí Intrastat týká?

Odpověď:

Nedozví. Sice Nařízení evropského parlamentu a rady č. 638/2004 v článku 8 odstavci 3 stanoví oznamovací povinnost správci daně, ale ten ji neplní. Zpravodajská jednotka si musí své obraty v rámci obchodu s jinými státy EU hlídat sám.


Od roku 2005 by měla být firma upozorněna příslušným finančním úřadem.


Otázka:

 • Je možné, aby firma se dala zastupovat při vyplňování a odesílání výkazů Intrastat zmocněným zástupcem?

Odpověď:

Ano, je to možné, avšak za správnost uvedených údajů zůstává odpovědná i příslušná firma.


Otázka:

 • Je možné odesílat výkaz pro Intrastat elektronicky?

Odpověď:

Ano, dokonce je to povinné. V papírové formě je možné podávat jen jednorázový výkaz.


Otázka:

 • Uvádějí se údaje o přijatém a odeslaném zboží za celou firmu nebo za její jednotlivé organizační jednotky?

Odpověď:

Výkaz se předkládá za každou právnickou nebo fyzickou osobu, která má registrační povinnost k DPH v České republice pokud není od předávání výkazu osvobozena. Taková osoba předává výkaz pro Intrastat i za všechny svoje části, i když jsou umístěny mimo sídlo zpravodajské jednotky. Díky programovému vybavení je však možno odevzdávat hlášení z více počítačů. Odpovědnost za kompletní odeslání je na DIČ.


Otázka:

 • Zahrnuje se zušlechťovací styk do statistiky Intrastat?

Odpověď:

Ano, zušlechťovací styk se zahrnuje. Po vstupu do Evropské unie není zboží Společenství odesílané nebo dříve dodávané ke zpracování pod celním dohledem, ale podléhá vykazování. Odeslání/přijetí zboží ke zpracování je rozlišeno v odstavci povaha transakce kódy 41(42) a 51(52) na rozdíl od přímého nákupu/prodeje označovaného kódem 1.


Otázka:

 • Vykazuje se software ve výkazech Intrastatu?

Odpověď: 

Dodávky standardních softwarových balíků, stejně jako zařízení spolu se softwarem a licencemi, se vykazují, jsou-li dodávány na nosičích nebo jsou součástí hardware vybavení. Hodnota celého softwarového balíku se stanoví jako celková fakturovaná suma za software a nosič. Obdobně se postupuje u zařízení dodávaných se softwarem, kdy se do fakturované sumy za zařízení zahrne i hodnota software a licence. Pokud je software odesílán nebo přijímán elektronicky (např. po internetu, e-mailem apod.), v Intrastatu se nevykazuje.


Otázka:

 • Zahrnuje se zboží na konsignačních skladech?

Odpověď:

Zboží, které má status EU a je přivezeno do České republiky za účelem uskladnění v tzv. konsignačním skladu (vlastníkem zůstává dodavatel z jiné členské země), musí být vykázáno v systému Intrastat jako přijaté zboží. Vyskladnění zboží z konsignačního skladu za účelem jeho ponechání v České republice se již v Intrastatu nevykazuje. Odeslání zboží z konsignačního skladu do jiné členské země do Intrastatu patří.


Agentura LIAN

21.10.2022

Termíny seminářů pro rok 2022 jsou...více >>

7.10.2021

Termíny seminářů pro rok 2021 jsou...více >>

1.10.2020

Termíny seminářů pro rok 2020 jsou...více >>

 >>

Vypsat všechny novinky